Veiligheidsladder auditor training en introductietraining

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de volgende trainingen.

NEN Veiligheidsladder Introductietraining (ochtend)
Woensdag 10 april 9:00 – 13:00 – De Meern (Utrecht)

De training is bedoeld voor interne en externe auditoren die actief zijn op het gebied van veiligheid en managers en medewerkers van veiligheidsafdelingen. Deze training is bedoeld om kennis te maken met alle aspecten van de Veiligheidsladder en de betekenis ervan voor het certificeringstraject.

Voor meer informatie en registratie, zie NEN-trainingen

 

NEN Veiligheidsladder Auditor training (2-dagen)
vrijdag 10 mei + 14 mei 2019 – De Meern (Utrecht)

Deze training is voor externe en interne auditoren. Doel van de training is om auditoren te leren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder. Tijdens de training leert u de verschillende bedrijfsaspecten van de Veiligheidsladder kennen en herkennen.

Voorkennis op basis van de Veiligheidsladder Introductietraining of zelfstudie is vereist.

Voor meer informatie en registratie, zie NEN-trainingen

Interpretatie trede 5 vastgesteld

De interpretatie voor trede 5 certificatie is vastgesteld door het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder en gepubliceerd op deze website onder Documenten. Bij de interpretatie is ook een toelichting opgesteld.

Beide documenten kunt u hier als PDF downloaden:

Interpretatie trede 5 versie 1.0
Bericht CvB bij interpretatie

Hieronder volgt de volledige toelichting van het CvB.

Interpretatie trede 5 Veiligheidsladder

1 Aanleiding

Op dit moment zijn er nog geen bedrijven op trede 5 gecertificeerd. Sinds de ontwikkeling en lancering van de Veiligheidsladder in 2012 zijn er inmiddels veel organisaties op de onderliggende treden gecertificeerd, waardoor het beeld over een trede 5 cultuur concreter is geworden dan toen de Veiligheidsladder jaren geleden werd ontwikkeld. Voor de Veiligheidsladder is het van groot belang om te borgen dat indien een trede 5 certificaat wordt uitgegeven, dit een zo goed mogelijke weerspiegeling is van het beeld dat we van dergelijke organisaties hebben voor wat betreft veiligheidscultuur.

De Veiligheidsladder is een systeem in ontwikkeling in een dynamische omgeving, die wordt uitgebreid naar nieuwe sectoren en andere landen. Met een brede groep stakeholders, die zijn georganiseerd in verschillende commissies, wordt voortdurend gewerkt aan het up-to-date houden en het optimaliseren van het certificeringsschema.

Eind 2017 werd de discussie opgestart of de Veiligheidsladder in de huidige vorm voldoende houvast biedt voor auditoren en organisaties om te kunnen vaststellen of er bij een organisatie sprake is van een trede 5 cultuur. Op basis daarvan concludeerde het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder op 1 maart 2018 dat het nodig is de auditorrichtlijn voor trede 5 verder uit te werken. Onder meer met een algemene beschrijving waaraan je een niveau 5 organisatie kan herkennen, heldere en eenduidige definities en een nadere concretisering van de auditorrichtlijn. Het CvB concludeerde daarbij dat, voordat het beeld over trede 5 verder geconcretiseerd is, certificatie tegen de huidige eisen op trede 5 niet gewenst is. Daarom besloot het CvB tijdelijk dat er geen audits op trede 5 kunnen plaatsvinden. Het CvB was zich er terdege van bewust dat deze maatregel ingrijpend was maar desalniettemin was ze ervan overtuigd dat een pas op de plaats wenselijk en verantwoord was.

2 Verzoek interpretatie trede 5

Het CvB heeft de Commissie van Deskundigen (CvD) verzocht om uiterlijk 31 december 2018 een interpretatie van de auditorrichtlijn ten aanzien van trede 5 cultuur uit te werken, in aanvulling op het Certificatieschema Veiligheidsladder en Handboek Veiligheidsladder.

Het verzoek van het CvB betrof enkel en alleen een nadere interpretatie voor trede 5, geen wijziging en/of aanvulling van de eisen. Uitgangspunt is dat het beeld dat is neergezet in het Certificatieschema en Handboek Veiligheidsladder over trede 5 cultuur in essentie correct is, maar dat met name de uitwerking in de auditorrichtlijnen aangescherpt moet worden.

Aangezien door de Kennispartners Veiligheidsladder in het Kennisplatform ook uitgebreid gebrainstormd is over trede 5, is verzocht om waar mogelijk hun ideeën mee te nemen in de nadere interpretatie van trede 5.

3 Uitwerking interpretatie trede 5

De CvD heeft op basis van diverse input – en commentaarrondes bij onder andere de kennispartners en Certificatie instellingen de nadere interpretatie voor trede 5 ontwikkeld. Per januari 2019 is de nadere interpretatie trede 5, vastgelegd in een apart interpretatiedocument, door het CvB vastgesteld. Dit document bevat een aanvulling op de algemene beschrijving trede 5, additionele termen en definities en een nadere toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen voor trede 5. Ook is nader gespecificeerd wanneer voldaan wordt aan de gestelde criteria. De eisen voor trede 5 zijn ter informatie overgenomen met daarnaast de nadere interpretatie trede 5 in de vorm van een toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen.

4 Implementatie

Certificatietrajecten op trede 5 kunnen weer gestart worden vanaf 1 juli 2019. In de tussenliggende periode zullen de certificerende instellingen, auditoren en organisaties zich voorbereiden op basis van het gepubliceerde interpretatiedocument. Ervaren auditoren dienen zich apart te laten kwalificeren voor het uitvoeren van audits op trede 4 en 5. Hiervoor worden door NEN intervisie sessies over trede 5 georganiseerd. Tijdens deze sessies gaan de (ervaren) auditoren samen met een vertegenwoordiging van de CvD aan de slag met de inhoud van het interpretatie document en wisselen zij ideeën en ervaringen uit om hun beeld van trede 5 organisaties optimaal op elkaar af te stemmen. De uitkomsten van deze sessies worden door NEN vastgelegd en gepubliceerd en vormen de basis voor de toekomstige Masterclass trede 4/5.

5 Doorontwikkeling

De publicatie en implementatie van de interpretatie trede 5 is een eerste stap in de continue verbetering van de Veiligheidsladder. In samenspraak met de brede groep stakeholders blijft gewerkt worden aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van de Veiligheidsladder, op basis van nieuwe ervaringen en inzichten. Dit kan er toe leiden dat naast concretisering van de auditorrichtlijn in de toekomst ook een aanscherping van de eisen kan plaatsvinden om nog duidelijker onderscheid te maken tussen de treden van de Veiligheidsladder.

Meer informatie

Voor nadere vragen en/of opmerkingen over het interpretatiedocument trede 5 of in algemene zin over de Veiligheidsladder kunt u contact opnemen met:

Projectteam Veiligheidsladder
Telefoon:   015 26 90 180
E-mail:      info@veiligheidsladder.org
Website:    www.veiligheidsladder.org

Das erste Harmonisierungstreffen der Safety Culture Ladder in Deutschland

Am 29. Oktober findet in Berlin das erste Harmonisierungstreffen für alle Deutsche Zertifizierungsstellen der Safety Culture Ladder statt. Das Treffen ermöglicht es den Zertifizierungstellen Erfahrungen auszutauschen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten um eine kontinuierliche Verbesserung der SCL auch aus deutscher Sicht sicher zu stellen.

Wenn Sie, als Zertifizierungsstelle der SCL, auch an diesem Treffen teilnehmen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf via info@safetycultureladder.com.

Einladung zum SCL-Umsetzungsworkshop

Bezugnehmend auf Ihre Teilnahme an der letztjährigen TenneT Roadshow, laden Sie die ecco Unternehmensberatung und die KIWA International Cert GmbH zu einem gemeinsamen SCL-Umsetzungsworkshop ein.

Wo und wann?  

Am 19.07.2018 in Hannover

Am 18.10.2018 in Nürnberg

Sie sind sich nicht sicher wie Sie das Thema Safety Culture Ladder angehen sollen?

KIWA International Cert GmbH und ecco zeigen Ihnen praxis- und umsetzungsorientiert wie Sie das Thema Safety Culture Ladder sicher in Ihr Unternehmen integrieren.

Dazu erarbeiten sie mit Ihnen anhand Ihrer individuellen Beispiele erste Lösungsansätze für die Integration der Safety Culture Ladder in Ihr Unternehmen.

Über den folgenden Link finden Sie mehr Details zum Workshop  oder gelangen Sie direkt zur Anmeldung am SCL-Umsetzungsworkshop: www.ecco.de/SCL

 

Auditor training in German – Safety Culture Ladder

On 5 and 6 July 2017, the second open auditor training in German will be held in Hilden (near the town of Dusseldorf) , Germany. The training is organised by NEN in cooperation with DEKRA Academy.

During this 2-day training, the system auditors learn how to assess the safety culture in companies in accordance with the Safety Culture Ladder Certification Scheme. Through practical exercises the auditors learn to recognise the different company aspects of the safety culture ladder.

Registration is possible by sending an e-mail to: info@safetycultureladder.com
Please mention the names of the participants and their e-mail addresses.

Duitstalige auditor training Veiligheidsladder

Op 5 en 6 juli 2017 organiseert NEN in samenwerking met DEKRA Academy de tweede open Duitstalige auditor training in Hilden (nabij Dusseldorf) in Duitsland.

Deze tweedaagse training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder. Tijdens de training leren de auditoren door middel van praktijkoefeningen de verschillende bedrijfsaspecten van de veiligheidsladder te herkennen.

Aanmelding voor deze training kan via: info@veiligheidsladder.org

Deutschsprachiges Training für Prüfer der Safety Culture Ladder

In Zusammenarbeit mit der DEKRA Academy hat NEN das zweite deutschsprachige Training für Prüfer organisiert. Das Training findet am 5. und 6. Juli in Hilden (in der Nähe von Düsseldorf) statt.

Das zweitägige Training zeigt den Systemprüfern, wie die Sicherheitskultur in Organisationen gemäß dem Zertifizierungsschema der Safety Culture Ladder beurteilt werden soll. Während des Trainings lernen die Prüfer anhand praktischer Übungen, die verschiedene Unternehmensaspekte der Safety Culture Ladder zu erkennen.

Anmeldung für das Training ist möglich per E-Mail an: info@safetycultureladder.com.

Informationsveranstaltung Safety Culture Ladder für Lieferanten von TenneT

Vergangene Freitag, 24. März 2017, hat TenneT für ihre Lieferanten eine Veranstaltung im Rahmen der Safety Culture Ladder organisiert. Die Anwesenden haben Informationen bekommen zu verschiedenen Aspekten der Safety Culture Ladder, sowie über die Möglichkeit  der Zertifizierung. Organisationen die bereits Zertifiziert sind an Hand der Safety Culture Ladder, haben die Informationen präsentiert. AdviSafe war anwesend um das System der Safety Culture Ladder zu erläutern. Auf dem Informationsmarkt konnten Lieferanten ins Gespräch kommen mit verschiedenen Zertifizierungsbehörde, Beratungsstelle sowie NEN.

Mit der Implementierung der Safety Culture Ladder möchtet TenneT die Sicherheitskultur über die gesamte Kette hinweg stärken und die Zahl der Unfälle einschränken.

In den kommenden Monaten werden weitere Informationsveranstaltungen organisiert, wobei die Lieferanten von TenneT eingeladen werden. Die nächste Veranstaltung findet statt am 31. März, 2017, bei TenneT in Arnhem. Zusätzlich zu den Veranstaltungen in den Niederlanden, werden auch Informationsveranstaltungen in Deutschland organisiert.

Final version Webtool Safety Culture Ladder (SAQ)

The final version of the Webtool Safety Culture Ladder (SAQ) is from now on available. This version is currently only available in Dutch; The webtool will soon be presented in English and German. The webtool is refered to as the SAQ (Self Assessment Questionnaire). Following a number of questions, the safety culture within an organisation can be assessed and the extend to which safety of employees is embedded in the organisation can be analysed. Administrators of the webtool can easily manage and send out the SAQ to employees.

We offer the oportunity for a 30 days free trial subscription or directly a full subscription. For more information and for a (trial) subscription, access the webtool safety culture ladder.