SAQ Compact nu voor alle producten toegestaan

In een besluit van het College van Belanghebbenden (CvB) is afgesproken dat de compacte vragenlijst, de SAQ Compact, nu voor alle producten is toegestaan.

Voorheen was men verplicht bij de SCL Light de SAQ Extended te gebruiken. Doorslaggevend voor dit besluit is de toegankelijkheid van de SAQ Compact en het feit dat deze vragen stelt, passend bij het type medewerker.

De SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor elk thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. De vragen van de SAQ Compact zijn gesplitst naar type medewerker: operationeel personeel (12 vragen) of management/directie (28 vragen). De respondenten moeten aangeven in welke beschrijving zij zichzelf of het bedrijf het meeste herkennen. Alle vragen zijn verplicht en de resultaten zijn eenvoudig te interpreteren voor de interne evaluatie.

De SAQ Compact is een middel om een snelle dwarsdoorsnede te maken van veiligheidscultuur binnen een organisatie. Het is bedoeld om te kunnen zien welke thema’s extra aandacht nodig hebben en hierover het gesprek aan te gaan met de medewerkers.

Voor meer informatie over de vragenlijsten, ga naar de webtool.

More and more attention for safer working: 1000th organization receives Safety Culture Ladder certificate

On March 10, 2022, the Safety Culture Ladder (SCL) certificate was issued to the 1000th organization that qualified for the SCL. A Safety Culture Ladder certificate maps the safety awareness of employees and managers. Culture is a difficult concept to “measure”. Nevertheless, the audit process for the Safety Culture Ladder provides insight into the safety culture of an organization and makes it clear what can be improved.

The aim of SCL is to test attitude and behavior in all layers of an organization when it comes to health and safety. The assessment method for measuring safety awareness and consciously acting safely in companies consists of 5 ladder steps. In short, reaching ladder step 1 means that the company is acting very reactively. Nothing is done until an accident or something serious has happened. Reaching ladder step 5 means working proactively across the company and with the entire industry to work safer and healthier.

1000th organization

The certificate was awarded by Normec Certification to Contracting and transport company ‘Roel van der Stoel B.V.’ On this occasion, a festive moment was added at Normec Certification. Jeannette Hofman-Züter, project leader of the Safety Culture Ladder at NEN, brought cake and handed a bouquet of flowers to Arjen Werkmeester, commercial director of Normec Certification.

The Safety Culture Ladder was once devised by ProRail. When more and more other companies became interested in the system, ProRail looked for an independent organization to manage the Safety Culture Ladder so that other companies could use it. NEN was chosen. Since the transfer to NEN, there are now 1000 companies that have qualified for the SCL, with the largest growth taking place in 2021: from 300 to 1000 organizations. This growth is due to the adoption of the SCL by the Governance Code for Safety in Construction (GCVB). From 1 January 2022, companies who have signed the GCVB will include safety awareness as an obligation in tenders and contracts. This joint agreement is called: Safety in Procurement (ViA). The intent is that thousands of companies in the construction sector will work more safely by focusing on safety culture and behaviour.

There are different types of SCL products, which differ in audit severity. The SCL has so far been widely used in the energy, offshore and construction sectors in Europe and more and more countries outside of Europe.

Immer mehr Aufmerksamkeit für sicheres Arbeiten: 1000. Organisation erhält Safety Culture Ladder-Zertifikat

Am 10. März 2022 wurde das Safety Culture Ladder (SCL)-Zertifikat an die 1000. Organisation ausgestellt, die sich für die SCL qualifiziert hat. Ein Safety Culture Ladder Zertifikat bildet das Sicherheitsbewusstsein von Mitarbeitern und Führungskräften ab. Kultur ist ein schwer zu „messendes“ Konzept. Dennoch gibt der Auditprozess für die Safety Culture Ladder einen Einblick in die Sicherheitskultur einer Organisation und macht deutlich, was verbessert werden kann.

Ziel von SCL ist es, die Einstellung und das Verhalten in allen Ebenen einer Organisation in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit zu prüfen. Das Bewertungsverfahren zur Messung des Sicherheitsbewusstseins und des bewusst sicheren Handelns in Unternehmen besteht aus 5 Leiterstufen. Kurz gesagt bedeutet das Erreichen von Leiterstufe 1, dass das Unternehmen sehr reaktiv handelt. Nichts wird getan, bis ein Unfall oder etwas Ernstes passiert ist. Stufe 5 erreichen, bedeutet, im gesamten Unternehmen und mit der gesamten Branche proaktiv zusammenzuarbeiten, um sicherer und gesünder zu arbeiten.

1000. Organisation

Das Zertifikat wurde von Normec Certification an Vertragsunternehmen und Transportunternehmen Roel van der Stoel B.V. verliehen. Anlässlich dieser Verleihung wurde bei Normec Certification ein festlicher Moment hinzugefügt. Jeannette Hofman-Züter, Projektleiterin der Safety Culture Ladder bei NEN, brachte Kuchen und überreichte Arjen Werkmeester, kaufmännischer Leiter von Normec Certification, einen Blumenstrauß.

Die Safety Culture Ladder wurde ursprünglich von ProRail konzipiert. Als sich immer mehr andere Unternehmen für das System interessierten, suchte ProRail nach einer unabhängigen Organisation, die die Safety Culture Ladder verwaltete, damit mehrere Unternehmen sie nutzen konnten. Das wurde NEN. Seit der Übertragung an NEN haben sich nun 1000 Unternehmen für den SCL qualifiziert, wobei das größte Wachstum im Jahr 2021 statt fand: von 300 auf 1000 Organisationen. Dieses Wachstum ist auf die Übernahme des SCL durch den Niederländische Governance Code für Sicherheit im Bau (GCVB) zurückzuführen. Ab dem 1. Januar 2022 werden Kunden, die die GCVB unterzeichnet haben, das Sicherheitsbewusstsein als Verpflichtung in Ausschreibungen und Verträge aufnehmen. Diese gemeinsame Vereinbarung heißt: Sicherheit in Ausschreibungen (Veiligheid in Aanbestedingen: ViA). Auf diese Weise werden Tausende von Unternehmen in der Baubranche sicherer arbeiten, indem sie sich auf Sicherheitskultur und -verhalten konzentrieren.

Es gibt verschiedene Varianten von SCL-Produkten, die sich in der Prüfungsschwere unterscheiden. Der SCL wurde bisher in den Sektoren Energie, Offshore und Bauwesen in Europa, und immer mehr Ländern außerhalb Europas, weit verbreitet eingesetzt.

Steeds meer aandacht voor veiligheid: 1000e organisatie ontvangt SCL Certificaat

Op 10 maart 2022 is het Safety Culture Ladder (SCL) certificaat uitgegeven aan de 1000e organisatie die zich op de SCL heeft laten kwalificeren. Een Safety Culture Ladder certificaat brengt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Cultuur is een lastig te “meten” concept. Toch geeft het auditproces voor de Safety Culture Ladder inzicht in de veiligheidscultuur van een organisatie en maakt het duidelijk wat er te verbeteren valt.

Het doel van SCL is om houding en gedrag in alle lagen van een organisatie te toetsen als het gaat om veiligheid en gezondheid. De beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten, bestaat uit 5 laddertreden. Kortgezegd betekent het behalen van laddertrede 1 dat het bedrijf zeer reactief handelt. Er wordt pas iets gedaan als er een ongeluk of iets ernstigs is gebeurd. Het behalen van laddertrede 5 betekent dat er in het bedrijf en met de hele branche proactief wordt samengewerkt om veiliger en gezonder te werken.

1000e organisatie

Het certificaat werd door Normec Certification uitgereikt aan Aannemings- en Transportbedrijf Roel van der Stoel B.V. Ter gelegenheid van deze uitreiking was er bij Normec Certification een feestelijk moment ingelast. Jeannette Hofman-Züter, projectleider van de Safety Culture Ladder bij NEN, bracht taart en overhandigde een boeket bloemen aan Arjen Werkmeester, commercieel directeur van Normec Certification.

De Safety Culture Ladder is ooit bedacht door ProRail. Toen steeds meer andere bedrijven belangstelling kregen voor de systematiek, zocht ProRail naar een onafhankelijke organisatie om de Safety Culture Ladder te beheren zodat meerdere bedrijven er gebruik van konden maken. Dat werd NEN. Sinds de overdracht aan NEN zijn er inmiddels 1000bedrijven die zich op de SCL hebben laten kwalificeren, waarbij de grootste groei plaatsvond in 2021: van 300 naar 1000 organisaties. Deze groei is te danken aan de omarming van de SCL door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Deze gezamenlijke afspraak heet: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Zo zullen duizenden bedrijven in de bouwsector veiliger gaan werken door zich te richten op veiligheidscultuur en gedrag.

Er zijn verschillende type SCL producten, die verschillen in auditzwaarte. De SCL wordt tot nu toe veel gebruikt in de energie-, offshore- en bouwsector in Europa en steeds meer landen buiten Europa.

Sinds 1 januari 2022 – Rijksvastgoedbedrijf eist meer aandacht voor veiligheid

Grote overheidsopdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ProRail en Rijkswaterstaat eisen vanaf 1 januari dat opdrachtnemers werk maken van een nieuwe veiligheidscultuur. Zo willen zij bouwongelukken voorkomen. ‘Wij moeten de hand in eigen boezem steken’, stelt Annemieke Bantema van de gemeente Amsterdam.

Lees het hele artikel op de website van de RVB.

Adjustments SCL Webtool

Via the SCL Webtool, NEN offers several instruments that support certification on the SCL.

In the webtool you will find, for example, the questionnaires to be used for certain SCL products as a first self assessment: the SAQ Compact and the SAQ Extended.

The Online File is also part of the SCL Webtool. This allows an organization to upload documents and provide others (including, for example, certification bodies) access to the SAQ results.

To make the SCL Webtool more user-friendly, it has recently been adjusted on a number of points:

 • SAQ Compact
  • Questionnaire has been rewritten to simpler language, to make it even more suitable for all types of employees in an organization. Various statements have been shortened and simplified.
  • Explanation has been added for non-executive organizations. This is intended to help architectural, engineering and consultancy firms translate the questions into their own situation.
  • Some questions have been given a general explanation to make the question easier to interpret.
 • Various web pages have been renewed and made clearer. A.o. tips for administrators are included on how to properly use the questionnaires within the company.
 • Free PDFs of the questionnaires are available to organizations that have a subscription (not a trial subscription), intended for internal use and consultation.

For more information about the web tool, go to https://webtoolscl.nl/en

Anpassungen SCL Webtool

Anpassungen SCL Webtool

Über das SCL Webtool bietet NEN verschiedene Instrumente an, die die Zertifizierung der SCL unterstützen. Im Web-Tool finden Sie beispielsweise die Fragebögen, die für bestimmte SCL-Produkte als erste Selbst-Inventarisierung verwendet werden können: die SAQ Compact und die SAQ Extended.

Die Online-Datei ist auch Teil des SCL-Webtools. Auf diese Weise kann eine Organisation Dokumente hochladen und anderen (z. B. Zertifizierungsstellen) Einblicke in die SAQ-Ergebnisse gewähren.

Um das SCL Webtool benutzerfreundlicher zu gestalten, wurde es kürzlich in einigen Punkten angepasst:

 • SAQ Compact
  • Der Fragebogen wurde in eine einfachere Sprache umgeschrieben, um ihn für alle Mitarbeiter in einer Organisation noch besser geeignet zu machen. Verschiedene Aussagen wurden gekürzt und vereinfacht.
  • Für Organisationen bei denen die Tätigkeiten in Büroräumen stattfinden und die z.B. nicht über Baustellen verfügen, wurde eine Erläuterung hinzugefügt. Dies soll Architektur-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen helfen, die Fragen in ihre eigene Situation zu übersetzen.
  • Einigen Fragen haben wir eine allgemeine Erläuterung beigefügt, um die Interpretation der Frage zu erleichtern.
 • Verschiedene Seiten der SCL Internetseite wurden erneuert und übersichtlicher gestaltet. Es sind, unter anderem, Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung der Fragebögen im Unternehmen hinzugefügt, für diejenigen die die Befragung im Unternehmen durchführen.
 • Kostenlose PDF‘s der Fragebögen stehen Organisationen, die ein Abonnement (kein Testabonnement) abgeschlossen haben, zur Verfügung. Diese sind ausschließlich für den internen Gebrauch und die interne Besprechung der Fragebögen zu benutzen.

Weitere Informationen zum Web-Tool finden Sie unter https://webtoolscl.nl/de

Aanpassingen SCL Webtool

Via de SCL Webtool biedt NEN diverse instrumenten aan die certificatie op de SCL ondersteunen.

In de webtool vindt men bijvoorbeeld de vragenlijsten die bij bepaalde SCL producten gebruikt moeten worden als eerste zelfinventarisatie: de SAQ Compact en de SAQ Extended.

Ook het Online Dossier is onderdeel van de SCL Webtool. Hiermee kan een organisatie documenten uploaden en anderen (waaronder bijv. certificerende instellingen) inzicht geven in de SAQ resultaten.

Om de SCL Webtool gebruiksvriendelijker te maken, is hij  onlangs op een aantal punten aangepast:

 • SAQ Compact
  • Vragenlijst is herschreven naar eenvoudiger taalgebruik, om hem nog geschikter te maken voor alle type werknemers in een organisatie. Diverse stellingen zijn ingekort en vereenvoudigd.
  • Toelichting is toegevoegd voor niet-uitvoerende organisaties. Dit is bedoeld om architecten-, ingenieurs- en adviesbureaus te helpen de vragen te vertalen naar hun eigen situatie.
  • Enkele vragen hebben een algemene toelichting gekregen om de vraag makkelijker te kunnen interpreteren.
 • Diverse webpagina’s zijn vernieuwd en overzichtelijker gemaakt. O.a. zijn tips voor de beheerders opgenomen over hoe zij de vragenlijsten op een goede manier kunnen inzetten binnen het bedrijf.
 • Gratis PDF ’s van de vragenlijsten zijn ter beschikking voor organisaties die een abonnement (geen proefabonnement) hebben afgesloten, bedoeld voor intern gebruik en overleg.

Voor meer informatie over de webtool, ga naar https://webtoolscl.nl/nl

Verdiepende workshops SCL

In verband met de vraag naar extra informatie  heeft NEN Introductie workshops’ opgezet.  Deze workshops bieden verdieping in de materie van de SCL. Er wordt o.a. ingegaan op de inhoud van het schema en de beoordelingssystematiek. Bedoeld voor veiligheidskundigen, KAM-medewerkers en overig personeel die de SCL binnen de organisatie gaan begeleiden.  Aanmelden

LET OP: Dit betreft algemene workshops. De workshops specifiek voor ViA /GCVB staan hier.