Interpretatie trede 5 vastgesteld

De interpretatie voor trede 5 certificatie is vastgesteld door het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder en gepubliceerd op deze website onder Documenten. Bij de interpretatie is ook een toelichting opgesteld.

Beide documenten kunt u hier als PDF downloaden:

Interpretatie trede 5 versie 1.0
Bericht CvB bij interpretatie

Hieronder volgt de volledige toelichting van het CvB.

Interpretatie trede 5 Veiligheidsladder

1 Aanleiding

Op dit moment zijn er nog geen bedrijven op trede 5 gecertificeerd. Sinds de ontwikkeling en lancering van de Veiligheidsladder in 2012 zijn er inmiddels veel organisaties op de onderliggende treden gecertificeerd, waardoor het beeld over een trede 5 cultuur concreter is geworden dan toen de Veiligheidsladder jaren geleden werd ontwikkeld. Voor de Veiligheidsladder is het van groot belang om te borgen dat indien een trede 5 certificaat wordt uitgegeven, dit een zo goed mogelijke weerspiegeling is van het beeld dat we van dergelijke organisaties hebben voor wat betreft veiligheidscultuur.

De Veiligheidsladder is een systeem in ontwikkeling in een dynamische omgeving, die wordt uitgebreid naar nieuwe sectoren en andere landen. Met een brede groep stakeholders, die zijn georganiseerd in verschillende commissies, wordt voortdurend gewerkt aan het up-to-date houden en het optimaliseren van het certificeringsschema.

Eind 2017 werd de discussie opgestart of de Veiligheidsladder in de huidige vorm voldoende houvast biedt voor auditoren en organisaties om te kunnen vaststellen of er bij een organisatie sprake is van een trede 5 cultuur. Op basis daarvan concludeerde het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder op 1 maart 2018 dat het nodig is de auditorrichtlijn voor trede 5 verder uit te werken. Onder meer met een algemene beschrijving waaraan je een niveau 5 organisatie kan herkennen, heldere en eenduidige definities en een nadere concretisering van de auditorrichtlijn. Het CvB concludeerde daarbij dat, voordat het beeld over trede 5 verder geconcretiseerd is, certificatie tegen de huidige eisen op trede 5 niet gewenst is. Daarom besloot het CvB tijdelijk dat er geen audits op trede 5 kunnen plaatsvinden. Het CvB was zich er terdege van bewust dat deze maatregel ingrijpend was maar desalniettemin was ze ervan overtuigd dat een pas op de plaats wenselijk en verantwoord was.

2 Verzoek interpretatie trede 5

Het CvB heeft de Commissie van Deskundigen (CvD) verzocht om uiterlijk 31 december 2018 een interpretatie van de auditorrichtlijn ten aanzien van trede 5 cultuur uit te werken, in aanvulling op het Certificatieschema Veiligheidsladder en Handboek Veiligheidsladder.

Het verzoek van het CvB betrof enkel en alleen een nadere interpretatie voor trede 5, geen wijziging en/of aanvulling van de eisen. Uitgangspunt is dat het beeld dat is neergezet in het Certificatieschema en Handboek Veiligheidsladder over trede 5 cultuur in essentie correct is, maar dat met name de uitwerking in de auditorrichtlijnen aangescherpt moet worden.

Aangezien door de Kennispartners Veiligheidsladder in het Kennisplatform ook uitgebreid gebrainstormd is over trede 5, is verzocht om waar mogelijk hun ideeën mee te nemen in de nadere interpretatie van trede 5.

3 Uitwerking interpretatie trede 5

De CvD heeft op basis van diverse input – en commentaarrondes bij onder andere de kennispartners en Certificatie instellingen de nadere interpretatie voor trede 5 ontwikkeld. Per januari 2019 is de nadere interpretatie trede 5, vastgelegd in een apart interpretatiedocument, door het CvB vastgesteld. Dit document bevat een aanvulling op de algemene beschrijving trede 5, additionele termen en definities en een nadere toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen voor trede 5. Ook is nader gespecificeerd wanneer voldaan wordt aan de gestelde criteria. De eisen voor trede 5 zijn ter informatie overgenomen met daarnaast de nadere interpretatie trede 5 in de vorm van een toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen.

4 Implementatie

Certificatietrajecten op trede 5 kunnen weer gestart worden vanaf 1 juli 2019. In de tussenliggende periode zullen de certificerende instellingen, auditoren en organisaties zich voorbereiden op basis van het gepubliceerde interpretatiedocument. Ervaren auditoren dienen zich apart te laten kwalificeren voor het uitvoeren van audits op trede 4 en 5. Hiervoor worden door NEN intervisie sessies over trede 5 georganiseerd. Tijdens deze sessies gaan de (ervaren) auditoren samen met een vertegenwoordiging van de CvD aan de slag met de inhoud van het interpretatie document en wisselen zij ideeën en ervaringen uit om hun beeld van trede 5 organisaties optimaal op elkaar af te stemmen. De uitkomsten van deze sessies worden door NEN vastgelegd en gepubliceerd en vormen de basis voor de toekomstige Masterclass trede 4/5.

5 Doorontwikkeling

De publicatie en implementatie van de interpretatie trede 5 is een eerste stap in de continue verbetering van de Veiligheidsladder. In samenspraak met de brede groep stakeholders blijft gewerkt worden aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van de Veiligheidsladder, op basis van nieuwe ervaringen en inzichten. Dit kan er toe leiden dat naast concretisering van de auditorrichtlijn in de toekomst ook een aanscherping van de eisen kan plaatsvinden om nog duidelijker onderscheid te maken tussen de treden van de Veiligheidsladder.

Meer informatie

Voor nadere vragen en/of opmerkingen over het interpretatiedocument trede 5 of in algemene zin over de Veiligheidsladder kunt u contact opnemen met:

Projectteam Veiligheidsladder
Telefoon:   015 26 90 180
E-mail:      info@veiligheidsladder.org
Website:    www.veiligheidsladder.org

Nieuwsarchief

11-04-2023

Nieuwe functionaliteit in de Webtool SCL

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken. Meer informatie over de Webtool kunt u vinden op h...

08-02-2023

SCL Nieuwsbrief (februari 2023)

Via bijgaande link ontvangt u de laatste editie van de SCL Nieuwsbrief (februari 2023) Aanmelden Nieuwsbrief SCL ...

06-02-2023

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning...

03-02-2023

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer bov...

03-02-2023

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgez...