Wie certificeert?

Auditoren

Het gekwalificeerde bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

Auditoren: belast met het uitvoeren van de certificatieaudit, de beoordeling van de resultaten, de audit verslaglegging, de aanbeveling tot certificatie en de uitvoering van de jaarlijkse herbeoordeling;

Beoordelaars: belast met het nemen van beslissingen over de verstrekking en voortzetting van een certificaat.

De gekwalificeerde auditor en beoordelaar zijn werkzaam voor een CI die door NEN is bevoegd. De auditor en beoordelaar kan ingeleend zijn, mits aantoonbaar gekwalificeerd voor audits op de Veiligheidsladder. De kwalificatie eisen voor CI’s, beoordelaars en auditoren zijn te vinden in het Veiligheidsladder Handboek.