Safety Culture Ladder is verder aangescherpt en beter toepasbaar

De nieuwe versie van de Safety Culture Ladder (SCL), die op 1 september verschijnt, is op verschillende punten verbeterd. Het instrument, dat de veiligheidscultuur binnen bedrijven wil bevorderen, beschrijft in de nieuwe versie beter wat de verschillende treden inhouden. Ook staat het resultaat meer centraal in plaats van de manier waarop dat resultaat moet worden behaald. Bovendien is de leesbaarheid verbeterd.

Werkgevers kunnen met de SCL de veiligheidscultuur binnen hun organisatie bevorderen. Het instrument heeft vijf treden die ieder het niveau aangeven waarop een bedrijf ingedeeld kan worden als het om veilig werken gaat. Al bijna 2.000 bedrijven maken er gebruik van. De SCL is zo ontwikkeld dat deze toepasbaar is voor alle sectoren en voor alle typen bedrijven.

Beknopter, meer tredes en oplopende beschrijvingen

In SCL 2.0, zoals de nieuwe versie wordt genoemd, zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe versie is beknopter dan de eerste editie omdat veel dubbelingen zijn weggehaald. Een andere wijziging is dat trede 1 is toegevoegd, hoewel de formulering wat negatief kan overkomen. Dat heeft te maken met het ongewenste karakter van het gedrag op die trede. Veilig werken begint pas bij trede 2, maar om het volledige groeiproces te laten zien is het volgens NEN nodig om ook trede 1 op te nemen. De derde belangrijke wijziging is dat er nu oplopende beschrijvingen over de treden zijn. Hierdoor zijn de verschillen tussen de treden per onderwerp duidelijker. Ook geeft het inzicht aan organisaties over hoe zij kunnen groeien naar een volgende trede.

Helderder en resultaatgericht

Door de praktische indeling van de nieuwe thema’s kan de gebruiker beter zien wat er speelt per onderwerp. Waar bij de vorige editie meer verticaal werd gekeken en de focus op een specifieke trede lag, kijkt NEN voor de beoordeling nu meer horizontaal per subthema, en naar de verschillen tussen de treden. Ook richt de nieuwe tekst zich meer op wat een bedrijf wil bereiken en waarom. De nadruk ligt dus niet meer op bijvoorbeeld de vorm waarin iets moet plaatsvinden, maar op het gewenste resultaat. Tot slot richten de beschrijvingen zich meer op houding, gedrag en interactie in plaats van op bijvoorbeeld werkwijzen, methoden of systematieken.

Norm en certificatieschema

Om ervoor te zorgen dat de terminologie van de documenten overeenkomt met de internationale afspraken hierover, heet het handboek voortaan ‘certificatieschema’ en heet het certificatieschema ‘norm SCL 2.0’. Tijdens de overgangstermijn, blijven ook de documenten van de vorige versie van de SCL beschikbaar. Deze documenten behouden hun benamingen.

Overgangstermijn

Voor de nieuwe versie van de SCL geldt een overgangstermijn. In 2024 kan nog op beide versies worden gecertificeerd, vanaf 2025 is alleen nog (her)certificatie mogelijk op de 2.0-versie. Hierover leest u meer in het persbericht over de herziening. SAQ en Franstalige versie

Op 1 september worden de Nederlandse, Engelse en Duitse versie gepubliceerd. In oktober komt er ook een Franstalige versie. Per 1 december komt de nieuwe SAQ (Self Assessment Questionnaire) beschikbaar, waarmee bedrijven zelf kunnen kijken waar ze staan op de ladder.

Trainingen

NEN geeft trainingen zodat bedrijven zich kunnen voorbereiden op audits voor de SCL. Organisaties raken op deze manier vertrouwd met de verschillende aspecten van de Safety Culture Ladder. Het volgen van trainingen geeft meer inzicht en houvast voor zulke audits.  Meer informatie hierover vindt u hier.

Dankwoord

Er is de afgelopen vier jaar door verschillende experts gewerkt aan de vernieuwing. NEN, en iedereen die bij de SCL betrokken is geweest, danken vooral Hans Aarns (Aboma Certification B.V.), Taco Buissant des Amorie (Tasqq), Arno de Graaff (Movares Nederland B.V. en lid Commissie van Deskundigen SCL), Gerd Jan Frijters (Kader B.V.), Robert Taen (Apollo 13),  Frank Thoonen (Stedin), en Marina van Beekveld (Van Beekveld Organisatieadvies) voor hun deelname aan deze expertgroep.

Meer informatie

Meer informatie over de Safety Culture Ladder vindt u op de website van NEN, www.nen.nl en op www.safetycultureladder.com.

Veiligheid is van ons allemaal

Lieke van Hoven –  Safety Behaviour Specialist bij Heijmans

Veiligheid is van ons allemaal. Maar hoe zorg je ervoor dat we met elkaar op dezelfde lijn zitten?

Bij Heijmans ligt de focus op twee aspecten: enerzijds zetten we in op kennis en risicoherkenning, en aan de andere kant geven we veel aandacht aan houding en gedrag door onder andere de methodiek van de Veiligheidsladder te gebruiken. We investeren niet alleen in onze eigen werknemers, maar ook in onze opdrachtgevers en onderaannemers.

Kennis & risicoherkenning

Door in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek aan te gaan met onze opdrachtgevers en onderaannemers identificeren wij de veiligheidsrisico’s van een opdracht en maken we een begin met de RI&E, zodat de RI&E naarmate de voorbereiding vordert steeds gedetailleerder wordt.

Ook in een eventuele ontwerpfase en in de werkvoorbereidingsfase denken we gezamenlijk na over eventuele risico’s en welke praktische maatregelen we kunnen treffen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. Zo staan we in de uitvoering goed gesteld, hoeven we minder te improviseren en maken we minder faalkosten. De RI&E wordt gebruikt als input voor de week- / dagstart en de LMRA, dus het risicoproces loopt als een rode draad door onze werkzaamheden heen.

Veiligheidscultuur

Een onveilige situatie herkennen is uiteraard zeer belangrijk, maar wat er vervolgens mee gedaan wordt kan het verschil maken. Proberen we het ter plekke op te lossen of wordt de situatie gemeld, zodat ervan geleerd kan worden? Wellicht is het noodzakelijk om terug naar de tekentafel te gaan en om een werkplan aan te passen en opnieuw naar de veiligheidsrisico’s te kijken. Dit kost tijd, maar hiermee kunnen ongevallen worden voorkomen.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid blijft altijd in de lijn. Het komt regelmatig voor dat het management en de directie werkplekken bezoeken en in gesprek gaan met operationele medewerkers over veiligheid, en hoe zij kunnen bijdragen aan een veiligere werkomgeving. Er wordt geluisterd naar elkaar en iedereen staat open voor verbetering. Dit is niet vanzelf tot stand gekomen, want er is flink geïnvesteerd in leiderschap en het creëren van een open cultuur waarin iedereen gelijk is. Die investering werpt zijn vruchten af en dat helpt om jezelf veilig te voelen en misstanden te melden.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is opgebouwd uit 5 treden, en hoe hoger op de ladder des te meer veiligheid is verankerd in de bedrijfscultuur.

Vanaf trede 4 spelen de opdrachtgever en onderaannemer een grotere rol in veilig samenwerken, en net als bij vele andere bedrijven werken we bij Heijmans veel samen met onderaannemers. Dit zorgt regelmatig voor een uitdaging, omdat iedereen nu eenmaal een andere veiligheidsbeleving heeft. De Veiligheidsladder helpt ons om te zien wat wij kunnen doen om ook die partijen aan te laten haken bij onze cultuur. Heldere afspraken met elkaar maken zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan, en als een onderaannemer zelf ook een onderaannemer inhuurt of wanneer tot het laatste moment niet duidelijk is welke werknemers van een onderaannemer het werk komen uitvoeren, dan zorgen wij ervoor dat iedereen bij de start van zijn werk weet wat onze verwachtingen zijn.

Heijmans Infra acteert reeds op trede 4 van de veiligheidsladder, en ook bij Bouw & Techniek is het streven dit jaar op dezelfde trede gecertificeerd te worden. Dit betekent dat we door een soort “glazen plafond” moeten. We hebben alle middelen voor handen om op trede 4 te komen en hebben de focus deze op de juiste manier te benutten.

Bij Bouw & Techniek is vorig jaar gebruik gemaakt van de NEN Webtool Safety Culture Ladder, de online vragenlijsten (compacte versie) die dienen als self assessment. Achteraf bleek dat de stellingen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden waardoor er verkeerde conclusies werden getrokken uit de antwoorden.

Desalniettemin is de SCL een zeer goede methode om te spiegelen waar je als bedrijf staat. Het geeft inzicht in de verschillende niveaus van veiligheidsbeleving, en wat goed leiderschap inhoud.

Samenwerken en risicomanagement is een rode draad die continu terugkomt in de norm, en in de 2.0 versie is een splitsing gemaakt tussen randvoorwaarden en houding en gedrag. Hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid ergens van, en of ernaar gehandeld wordt. Een hele mooie ontwikkeling!

Stand van Zaken herziening van de SCL

Ron van der Aa en Kaat van der Haar

Inleiding

Via onze nieuwsbrief van oktober 2022 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de herziening van de SCL naar SCL 2.0. In de nu voorliggende nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen sinds oktober 2022 en blikken wij vooruit op de komende maanden.

De Validatie van SCL 2.0

In de nieuwsbrief van oktober 2022 hebben wij u geïnformeerd over het validatieproces dat door ons was opgezet. Doel van de validatie was om na te gaan of de nieuwe versie van de SCL (SCL 2.0) duidelijk is en in de praktijk voor organisaties en auditoren goed werkt.

Om ervoor te zorgen dat de auditoren van de Certificerende instellingen (CI-en) de validaties op een goede manier konden uitvoeren heeft NEN workshops georganiseerd voor de betrokken auditoren. In deze workshop werd aandacht besteed aan: de inhoud van de thema’s, de nieuwe beoordelingssystematiek, de werkwijze van de uit te voeren validaties en de wijze van rapporteren.

De validaties zijn door een groot aantal CI’en in zowel Nederland als Duitsland uitgevoerd.

De auditoren van de deelnemende CI’en hebben hun feedback op de nieuwe methodiek via een online vragenlijst gegeven. Daarnaast is van een aantal certificaathouders die bij de validatie betrokken waren feedback ontvangen, zowel via een online vragenlijst als via email.

Positieve feedback – algemene indruk

Er is veel positieve feedback op SCL 2.0 gegeven.

Voorbeelden van opmerkingen die gemaakt worden : ‘beter leesbaar’, ‘het onderscheid tussen organisatie en gedrag is goed’, ‘zo voeren we het gesprek over het bereiken van het doel i.p.v. over hoe we zoveel mogelijk punten kunnen scoren’, ‘het ziet er duidelijker uit’ en ‘de niveaus zijn goed beschreven en passen bij de filosofie’.

3.b. Punten van zorg – algemene indruk

Er zijn ook zorgen kenbaar gemaakt, voornamelijk over de nieuwe manier van beoordelen.

Voorbeelden van opmerkingen die gemaakt worden: ‘de scheidslijn tussen de treden is soms erg dun’, ‘bang voor discussies met de klant over de uitkomsten van de beoordeling’ en ‘hoe zorg je ervoor dat iedere auditor op dezelfde manier beoordeelt nu de punten wegvallen?’

Ook is uit sommige opmerkingen gebleken dat er nog onduidelijkheden zijn. Bijvoorbeeld dat het gaat om het Overall beeld dat de auditor krijgt (en dus niet dat 100% goed moet zijn).

De openbare commentaarronde

In het najaar van 2022 heeft er ook een openbare commentaarronde plaatsgevonden, zowel in Nederland als Duitsland. Om hier bekendheid aan te geven is gebruik gemaakt van het netwerk dat we voor de SCL hebben, zoals de Commissie van Deskundigen (CvD), het overleg met de CI-em, het Kennisplatform en de Werkgroep Duitsland).

In algemene zin is geconcludeerd dat de opmerkingen uit de openbare commentaarronde een grote gelijkenis vertonen met de opmerkingen uit de validaties.

Door de expertgroep SCL 2.0, bestaande uit Arno de Graaff, Frank Thoonen, Gerd-Jan Frijters, Hans Aarns, Robert Taen en Taco Buissant des Amorie zijn alle reacties uit de validaties en de openbare commentaarronde besproken. Binnenkort zullen alle partijen die gereageerd hebben geïnformeerd worden over wat er met hun reactie is gedaan.

De uitkomsten van de validatie en de openbare commentaarronde zijn begin februari 2023 door de CvD SCL besproken. Aansluitend is de CvD akkoord gegaan met;

 • de door de expertgroep SCL 2.0 voorgestelde aanpassingen op de beschrijvingen van de thema’s

en subthema’s;

 • een zogenaamde ‘low profile’ lancering van SCL 2.0 in de herfst van 2023 (onder voorwaarde dat in de komende maanden op een aantal onderdelen, die van belang zijn voor een geslaagde lancering en implementatie, de kwaliteit, haalbaarheid en betaalbaarheid geborgd zijn);
 • een streefdatum voor de inwerkingtreding van SCL 2.0 per 1 januari 2024, waarbij een overgangstermijn van 3 jaar gehanteerd zal worden.

Binnen deze overgangstermijn zullen de volgende regels gaan gelden;

 1. Certificaten afgegeven voor de ingangsdatum SCL 2.0:

Hier geldt een overgangstermijn van 3 jaar vanaf de ingangsdatum SCL 2.0. In de overgangstermijn blijven de certificaten op de oude versie (SCL 1.0) geldig als de laatste auditdag van een audit tegen SCL 1.0 vóór de ingangsdatum SCL 2.0 (01-01-2024) ligt. Certificaathouders kunnen dan uiterlijk tot 3 jaar na ingangsdatum SCL 2.0 (tot 01-01-2027) tegen de oude versie van de norm (SCL 1.0) zijn gecertificeerd.

 • Certificaten afgegeven na ingangsdatum SCL 2.0:

Vanaf 12 maanden na ingangsdatum SCL 2.0 (per 01-01-2025) mogen door CI’en geen initiële of hercertificatieaudits meer worden uitgevoerd tegen de oude versie (SCL 1.0). De in deze periode afgegeven certificaten op SCL 1.0 blijven ook 3 jaar geldig, dus tot uiterlijk 31 december 2027.

Vanaf 1 januari 2028 zijn alleen certificaten SCL 2.0 geldig.

 • Overstappen binnen de overgangstermijn:
  Indien binnen de overgangstermijn een certificaathouder overstapt naar SCL 2.0 wordt er een initiële audit op SCL 2.0 uitgevoerd.

De auditoren en SCL 2.0

In de nieuwe manier van beoordelen wordt geen gebruik meer gemaakt van punten/scores. Het is de bedoeling dat de auditoren zich een ‘overall’ beeld vormen van het niveau van veiligheidsbewustzijn van de organisatie. De beschrijvingen in SCL 2.0 geven hiervoor houvast. Met het weghalen van ‘de punten’ wordt het berekenende element uit de beoordelingssystematiek geschrapt. Want dit past niet bij het karakter van de SCL.

Veel auditoren deden het al op ‘de nieuwe manier’. Zij gaan al uit van een overall beeld en baseren hun oordeel niet (alleen) op punten. Voor andere auditoren betekent dit een nieuwe manier van werken.

Komende maanden zorgen we er samen met de CI-en voor dat de auditoren bijgeschoold worden. In deze bijscholing krijgt de harmonisatie van de beoordeling veel aandacht. Hoe ga je als auditor om met dilemma’s? Hoe zorgen zij voor een goede rapportage waarmee de organisatie zicht krijgt op wat er goed gaat en nog beter kan? Daarnaast wordt in de bijscholing en training veel aandacht gegeven aan de soft skills en interview technieken.

NEN heeft hiervoor een opleidingsplan ontwikkeld waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een bijscholing voor op dit moment bevoegd verklaarde auditoren SCL en een training voor nieuwe auditoren.

Op dit moment wordt dit opleidingsplan in samenwerking met een aantal leden vanuit de CvD verder vormgegeven. Doelstelling is dat in het 4e kwartaal van 2023 de eerste bijscholingen en trainingen georganiseerd worden.

Ontwikkelingen voor de komende maanden

Óp het moment dat SCL 2.0 gepubliceerd wordt moeten onder andere de volgende onderdelen aangepast en/of ontwikkeld zijn; 

 • De website www.safetycultureladder.com, waarbij gedurende de overgangsperiode ook de huidige informatie beschikbaar moet blijven;
 • Een nieuwe SAQ (als opvolger van de SAQ Compact en de SAQ Extended);
 • Aangepaste informatie op www.webtoolscl.nl;
 • Een opleidingsplan met uitontwikkelde bijscholingen/opleidingen voor zowel nieuwe als ervaren auditoren en bijwoners;
 • Informatie voor eindgebruikers (wat betekent SCL 2.0 voor hen);
  • Een overzicht van beschikbare producten waarop men zich kan laten certificeren;
  • Een aangepast register van alle certificaathouders.

Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een toelichtend document voor SCL 2.0.

Het doel van dit document is het geven van een toelichting op SCL en de norm én het geven van een uitleg over het gebruik van de ladder. In deze toelichting komt meer informatie over waarom een nieuwe versie van de Safety Culture Ladder nodig is, hoe deze is opgebouwd en wat de mogelijke interpretatie ervan is. Verder geeft dit document antwoord op de vraag in hoeverre het nodig is dat organisaties zich blijven verbeteren met de SCL als hulpmiddel.

Tevens worden er bij diverse onderwerpen praktijkvoorbeelden opgenomen.

In een volgende versie van de Nieuwsbrief SCL zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen op de diverse onderwerpen.

Nieuwe functionaliteit in de Webtool SCL

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken. Meer informatie over de Webtool kunt u vinden op https://www.webtoolscl.nl/

Reden voor verbetering
Als personen al bij een andere organisatie in de webtool stonden geregistreerd konden zij niet bij nieuwe organisaties worden toegevoegd. Dit was vooral voor auditoren, adviseurs en respondenten onhandig.

Wat merkt u van de nieuwe functie?
U kunt voortaan lezers toevoegen door het invoeren van een emailadres. U hoeft niet meer uit een lijst van organisaties en auditoren of adviseurs te kiezen.

Gebruikers die aan meerdere organisaties gekoppeld zijn, kunnen voortaan rechtsboven bij de profielnaam overschakelen naar de gewenste organisatie. Respondenten hebben deze mogelijkheid niet en moeten nog steeds via de ontvangen uitnodiging de vragenlijst opstarten

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN

Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning van een nieuw bevoegd verklaarde auditor, vindt minimaal een keer per 4 jaar een opvolgingsbijwoning plaats, tenzij er tijdens een bijwoning afwijkingen zijn geconstateerd. Indien dit het geval is, vindt een extra bijwoning plaats. Het auditteam zorgt ervoor dat de aanwezigheid en doelstelling van bijwoning, alsmede de rol van de bijwoner, voorafgaande duidelijk aan het bedrijf dat wordt beoordeeld wordt uiteengezet.
Tijdens de bijwoning vervult NEN de rol van observator. Dit betekent dat NEN zich niet mengt in het auditproces. Dit weerhoudt NEN er evenwel niet van om op gezette tijdstippen, buiten het bijzijn van de klant (bedrijf), feedback te geven aan het auditteam. Hiervoor wordt in de auditplanning de nodige tijd ingelast. NEN weerhoudt zich van leveren van opinies over de scores aan de klant ten tijde van de audit.
Alle informatie welke tijdens de bijwoning wordt gegeven, wordt door NEN als vertrouwelijk behandeld.

NEN als neutrale waarnemer tijdens de observatie ter plaatse van een auditproces

De Safety Culture Ladder is een methode waarbij getrainde auditoren op basis van gestructureerde interviews en observaties waarneemt hoe een organisatie omgaat met veiligheid. Hoe is de veiligheidscultuur in de eigen organisatie, maar ook hoe wordt de veiligheidscultuur gestimuleerd en uitgedragen bij partner bedrijven.

Omdat de auditoren een cruciale rol hebben in het beoordelen van de informatie uit de interviews en observaties is in de Safety Culture Ladder veel aandacht voor opleiding, het uitwisselen van ervaringen, kwaliteit en de objectiviteit van de auditoren. Alvorens te mogen auditen voor de Safety Culture Ladder worden de auditoren opgeleid en bevoegd verklaard.

Om de kwaliteit van de methode en de auditoren verder te borgen maakt NEN gebruik van bijwoningen. Dit houdt in dat een bijwoner van NEN (minimaal) 1 dag aanwezig is tijdens de uitvoering van de audit. De bijwoner observeert het auditproces, de teamdiscussies, de gesprekken met vertegenwoordigers van de klant, de observaties die gedaan worden, de besluitvorming en conclusies, kortom: alle audit gerelateerde activiteiten bij de cliënt. Dit vindt plaats zowel op kantoor als op locatie. De bijwoner krijgt zo een beeld van hoe de auditoren functioneren in de praktijk. Na afloop van de auditdag en soms tussentijds vindt de evaluatie plaats, waarin de bijwoner de bevindingen terugkoppelt naar het auditteam.

Bijwoningen beoordelen niet alléén of het auditteam de normen en daaraan verbonden voorwaarden op een juiste wijze toepast en interpreteert bij het uitvoeren van de audit (doen ze wat ze moeten doen), maar dragen ook bij aan het verhogen van de kwaliteit van het auditproces en de auditvaardigheden van auditoren door coaching van de auditoren tijdens de terugkoppeling uit de bijwoningen (waar kan het beter) en zorgen daarnaast voor verdergaande harmonisatie door interpretatieverschillen van de norm duidelijk te maken en verbeterpunten te identificeren (doen we allemaal hetzelfde).

NEN maakt voor iedere bijwoning een bijwoningsrapport. De certificerende instelling kan hiermee aan de slag bij het trainen en instrueren van (nieuwe) auditoren. Voor NEN als normbeheerder laten de bevindingen uit de bijwoningen zien in welke mate de doelstelling van de norm via de ladder Certificerende Instellingen wordt bewerkstelligd. De hiaten in de methodiek of toepassing van de Safety Culture ladder norm worden inzichtelijk gemaakt. Met de aandachtspunten uit de bijwoningen kan NEN aan de slag om gewenste verbeteringen door te voeren. Bijwoningen zijn dus een belangrijk instrument bij het borgen en verbeteren van de Safety Culture Ladder.

Noot: De Safety Culture Ladder is een vrijwillige afspraak tussen diverse marktpartijen. NEN ondersteunt deze partijen en brengt ervaring en expertise bij elkaar. NEN werkt dan ook nauw samen met deze partijen om de kwaliteit van de Safety Culture ladder te borgen.

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer boven water en vorm je je een goed beeld van een organisatie’, zegt auditor Hans Aarns. 

Aarns werkt als auditor voor Aboma Certification en voert onder meer audits uit voor de Safety Culture Ladder (SCL). ‘De norm is nog niet zo heel oud maar inmiddels toch uitgegroeid tot een behoorlijk groot schema. Het is ook een andersoortige norm dan een VCA of ISO 45001.’ De manier waarop auditors de normen toetsen verschilt bijvoorbeeld wezenlijk. ‘Vaak zijn normen managementsysteemnormen. De SCL onderscheidt zich daarin omdat het een gedragsnorm is die veiligheidsbewustzijn beoordeelt en indirect wil verbeteren. Het is met name gericht op de mens, het gedrag van de mens en de cultuur van de organisatie. De organisatie moet dit wel inrichten en faciliteren op V&G maar dat maakt het geen managementsysteem. In systeemnormen komt veiligheidsbewustzijn ook wel aan bod, maar de diepgang ervan is toch echt veel minder. De SCL norm kent in totaal 233 vragen (normeisen) die, afhankelijk van de trede waarop geauditeerd wordt, worden beoordeeld.’ 

Interviewen en observeren
Tijdens een audit voor de SCL gaat Aarns ‘het gesprek met klanten aan’, zoals hij dat zelf noemt. Dit doet hij niet alleen maar altijd met een collega-auditor. ‘Bij systeemnormen vraag je bepaalde documenten op, je ziet ze in en gaat daar in het gesprek verder op in. Bij de SCL-audit zien we vaak documenten helemaal niet in. We praten over wat erin staat, hoe een organisatie de doelen nastreeft en of het ook werkt in de praktijk. Het is een hele andere manier van vragen stellen.’ Naast de interviews gaat Aarns met zijn collega de werkplek op, in zijn geval is dit vaak een bouwplaats. ‘We observeren de werklocatie met de dynamiek en gaan dan met werknemers in gesprek over hun werk. De interviews doen we steekproefsgewijs als er een aanleiding is op basis van wat wij observeren op de werkplek, of als we het vermoeden hebben dat het beeld uit eerdere interviews niet overeenkomt met wat wij op de werkplek zien. We houden daarbij in ons achterhoofd of de bevindingen zich verhouden met de SCL trede-beoordeling waarvoor de organisatie opgaat. Op de lagere treden is veiligheid nog vaak top-down geregeld. Hoe hoger je komt, hoe meer zaken bottom-up ingeregeld zijn, waarbij medewerkers maar ook opdrachtnemers hun verantwoording nemen. We proberen gedurende de audit dan ook aan te haken en het gesprek te voeren op het getoonde niveau van de medewerker, zijn leidinggevende en het management. Je moet je dus goed kunnen verplaatsen in de organisatie en waar zij staan.’

Verbinding maken
Als Aarns en zijn collega iets zien wat volgens hen niet klopt of beter kan, gaan ze het gesprek aan. ‘De manier waarop is cruciaal. Je moet het vertrouwen wekken van de medewerker met wie je spreekt en ook van de leidinggevende. Niet als een olifant in een porseleinkast met je afvinklijstje ernaast staan en wel eens even zeggen hoe het moet. Je moet rustig blijven, iemand voldoende tijd geven om zijn verhaal te doen, je inleven en laten voelen dat je begrijpt wat hij doet. Met dat vertrouwen kun je iemand, door de juiste vragen te stellen, zelf een mogelijke oplossingsrichting laten bedenken in situaties die beter kunnen. Het is belangrijk om mensen zelf hierover te laten nadenken, dan beklijft een oplossing ook veel beter. We geven daarnaast ook altijd duidelijk aan dat we niet de individuele werknemers komen beoordelen, maar de organisatie als geheel. We kijken naar kansen om de organisatie te laten groeien op de treden van de ladder. Dat is een hele andere insteek. Verbinding maken is daar een essentieel onderdeel van. Soft skills zoals hierboven benoemd zijn essentieel om als auditteam een goede SCL audit uit te voeren.’ 

Zelf regelen
Het leuke aan de SCL vindt Aarns vooral dat het een norm is die bedrijven voor een groot deel naar eigen inzicht kunnen inrichten. ‘Het is in die zin geen hele strikte norm. Wij kijken of de gekozen aanpak ook werkt in de praktijk en uiteindelijk voldoet aan de normeisen. Zo kom je van alles tegen en dat is leuk om te ervaren. Ik vind het prachtig om te zien dat eerdere verbeterpunten een jaar later opgepakt zijn en het veiligheidsbewustzijn, dus de cultuur in de organisatie, is verbeterd. Want het is best lastig om cultuur te veranderen. Dat doe je niet op een vrijdagmiddelborrel.’

Breed invullen
De SCL beschrijft aspecten van veiligheid en gezondheid die onder de loep worden genomen, maar de norm geeft daar een brede invulling aan, aldus Aarns. ‘We kijken in de brede zin naar risico’s die binnen een organisatie kunnen spelen als we het over veiligheid en gezondheid hebben. Dan kun je ook zomaar op zaken als werkdruk, sociale veiligheid of omgevingsveiligheid uitkomen, en niet alleen maar op ‘harde veiligheid’ een beoordeling uitvoeren. Het is dus meer dan alleen veiligheid en gezondheid waar we naar kijken. Dat blijkt vaak ook uit de gesprekken die we voeren. We nemen een open, geïnteresseerde houding aan. Als je op die manier een gesprek voert, zorg je voor vertrouwen en komen er veel meer onderwerpen uit zo’n gesprek naar voren dan wanneer je een andere gesprekstechniek zou toepassen. Soms horen we zelfs familiaire omstandigheden. Ook die kunnen hun weerslag hebben op de organisatie en dynamiek in een organisatie en kunnen dus waardevol zijn om een beeld te krijgen van een organisatie.’

Voorbereiden
Bedrijven moeten zich voorbereiden op een audit maar het is niet direct nodig om je als medewerker voor te bereiden op een interview, aldus Aarns. ‘Wees jezelf en vertel ons jouw mening over hoe jij naar de organisatie kijkt. Dat is wat ik vertel tijdens een opening van een interview.’ Maar natuurlijk willen bedrijven van tevoren weten hoe ze ervoor staan. ‘Dat kan door het invullen van een self assesment. Hiervoor kun je gebruik maken van de webtool van NEN. Je hebt dan een eerste nulmeting en met deze informatie kun je bepalen welke acties je wilt gaan uitzetten. Het helpt je als organisatie om je ambitie uit te spreken over veiligheidsbewustzijn. Dit moet je in de organisatie dan ook laten blijken. Zorg voor duidelijke communicatie en creëer draagvlak. Dit kan bijvoorbeeld door het vormen van een werkgroep met een afspiegeling van de organisatie. Maar alles wat je doet, moet vooral passen bij wie je als organisatie bent. Je hebt vaak als organisatie meer deskundigheid in huis dan je denkt, het is meer een kwestie van de juiste snaren raken.’    

Voorbeeld geven
Aarns wijst er tot slot op dat het management een voorbeeldfunctie heeft bij het doorvoeren van goed veiligheids- en gezondheidsbeleid. ‘Als je niet voldoende zichtbaar bent als manager of leidinggevende of jij vindt dat regels niet voor jou gelden, dan verandert er niets aan de veiligheidscultuur. Medewerkers zien en voelen dit feilloos aan! Het begint dus met het goede voorbeeld geven, zo krijg je je complete organisatie mee. Iedere norm, zo ook de SCL-norm, is een middel en geen doel op zich. Als je de SCL omarmt en je eigen ambitie met onderliggende doelen en acties in een plan opneemt en dat uitvoert en bewaakt, heeft deze norm echt meerwaarde.’

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgezet en worden interviews gehouden.

Het doel van deze evaluatie is om zicht te krijgen of alle producten echt bijdragen aan de doelstellingen van de SCL en of het meten van de veiligheids- en gezondheidscultuur via de verschillende producten bijdraagt aan een gezondere en veiligere werkomgeving.

Daarom is het ook belangrijk om te weten wat de tekortkomingen zijn en wat de impact is, allemaal vanuit het perspectief van de verschillende betrokken belangen.

Indien nodig zal de evaluatie leiden tot een aanpassing van de verschillende SCL-producten of het ontwikkelen van nieuwe producten.

De enquête voor de evaluatie van SCL is nog in voorbereiding. Zodra de enquête beschikbaar is zal dit via diverse kanalen bekendgemaakt worden, naar verwachting binnen enkele weken.

Evaluatie ViA

Naast de evaluatie van de SCL-producten is er ook een evaluatie van ViA in opdracht van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

De evaluatie van ViA wordt uitgevoerd door Easylog BV en ook daarbij wordt er een enquête uitgezet en worden interviews gehouden. Het doel van de evaluatie van ViA is anders dan het doel van de evaluatie van SCL en de vragen zijn dan ook anders. ViA maakt weliswaar gebruik van de SCL en daarom is het onvermijdelijk dat beide evaluaties (en dus ook de enquêtes) elkaar raken, maar er is voor gezorgd dat er vrijwel geen overlap is. Wij roepen dan ook iedereen op om beide enquêtes in te vullen.

KWA als kennispartner van NEN, waarom?

KWA Bedrijfsadviseurs is dé partner voor productiebedrijven en instellingen in Nederland. De gedreven en deskundige adviseurs brengen helderheid in de steeds complexere regelgeving. Wij helpen u met: in compliance komen en blijven, realiseren van (technische) projecten, CO2-reductiestrategie en -implementatie en het veiliger maken van de werkomgeving, via het uitdragen van het gedachtegoed van de SCL.

Het delen van kennis zit ieder van ons in de genen, waarbij het helpen van klanten voorop staat. Daarom kiezen wij ervoor om kennispartner te zijn van de NEN. Naast onderlinge kennisuitwisseling zien wij een belangrijke rol als klankbord en het aanleveren van ideeën voor het College van Belanghebbenden (CvB) en de Commissie van Deskundigen (CvD) rondom de ontwikkeling van SCL 2.0.

Impact op onze klanten: veilig gedrag bevorderen 
De beschrijving van de huidige SCL komt vaak systeemgericht over, maar juist cultuur, houding en gedrag zijn de componenten die ervoor zorgen dat de ladder op een ‘natuurlijke manier’ wordt beklommen in een organisatie. Dat betekent geen verplichtingen afwerken met een checklist, maar betrokkenen zelf laten inzien dat ze veilig willen werken om veilig gedrag te bevorderen. Door onze praktische kennis van verschillende branches fungeren wij eerder als partner dan externe adviseur. Gezamenlijk worden doelstellingen en praktische acties in gang gezet om veilig gedrag te bevorderen bij individuen, teams en de gehele eigen organisatie. Dit heeft impact op onze klanten. 

Rol kennispartner

In onze rol als kennispartner leveren wij een actieve bijdrage met als doel het instrument SCL te laten werken aan het verbeteren en optimaliseren van de veiligheidscultuur (veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen). De methodiek van de Safety Culture Ladder zet KWA in als instrument om te werken aan een veiligheidscultuur.

Een bedrijf krijgt alleen draagvlak om de methodiek van de SCL te gebruiken, als het instrument positief bijdraagt in de ontwikkeling van een veiligheidscultuur. Onze ervaringen met het instrument delen wij met de NEN. Hierdoor is de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het instrument, zowel op inhoud als toepasbaarheid.

Blijven participeren als kennispartner

Vanuit NEN wordt hard gewerkt aan een versie SCL 2.0. Wij volgen dan ook de ontwikkelingen en leveren input met als doel een kwalitatief instrument wat verschillende branches en sectoren praktisch kunnen gebruiken. Alleen dan is de SCL in te zetten als instrument voor een cultuurverandering. KWA blijft actief participeren bij de NEN als kennispartner en klankbord.

Linda Gentner (KWA Bedrijfsadviseurs B.V.)
Erik Krops (KWA Bedrijfsadviseurs B.V.)

SAQ Compact nu voor alle producten toegestaan

In een besluit van het College van Belanghebbenden (CvB) is afgesproken dat de compacte vragenlijst, de SAQ Compact, nu voor alle producten is toegestaan.

Voorheen was men verplicht bij de SCL Light de SAQ Extended te gebruiken. Doorslaggevend voor dit besluit is de toegankelijkheid van de SAQ Compact en het feit dat deze vragen stelt, passend bij het type medewerker.

De SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor elk thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. De vragen van de SAQ Compact zijn gesplitst naar type medewerker: operationeel personeel (12 vragen) of management/directie (28 vragen). De respondenten moeten aangeven in welke beschrijving zij zichzelf of het bedrijf het meeste herkennen. Alle vragen zijn verplicht en de resultaten zijn eenvoudig te interpreteren voor de interne evaluatie.

De SAQ Compact is een middel om een snelle dwarsdoorsnede te maken van veiligheidscultuur binnen een organisatie. Het is bedoeld om te kunnen zien welke thema’s extra aandacht nodig hebben en hierover het gesprek aan te gaan met de medewerkers.

Voor meer informatie over de vragenlijsten, ga naar de webtool.