Organisatie

Organisatie

De Safety Culture Ladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Nadat het systeem aanvankelijk is ontwikkeld door ProRail, is het sinds 1 juli 2016 in beheer genomen door NEN. NEN is internationaal erkend als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). NEN verzorgt het projectmanagement en het secretariaat van de Commissie Deskundigen (CvD).


Commissie van Deskundigen (CvD)

De CvD is operationeel beheerder van de Safety Culture Ladder. De CvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Ladder Certificerende Instellingen ten aanzien van interpretatievraagstukken en andere kwesties. Het College is breed samengesteld uit vertegenwoordigers van/namens opdrachtgevers, opdrachtnemers, de wetenschap, aanbesteders, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter op bestuursniveau. Voor het beheer en de ontwikkeling van de Safety Culture Ladder wordt het CvD ondersteund en geadviseerd door NEN.

Lijst van leden:

Aanhef Naam Initialen Namens Rol
Dhr. Elzen, van den J.M. Op persoonlijke titel Voorzitter
Dhr. Aagten, van O. TenneT Lid
Dhr. Delft, van D. ProRail Lid
Dhr. Giovanni, di J. Techniek Nederland Lid
Dhr. Graaf, de A.N. NLIngenieurs Lid
Dhr. Guldenmund F.W. TU Delft Lid
Dhr. Sanden, van der A. KIWA Nederland BV Lid
Dhr. Uil, den K. Bouwend Nederland Lid
Mevr. Vries, de H.M.J. NCI Lid
Dhr. Vulpen, van H. ViA (Veiligheid in Aanbesteden) Lid
Dhr. Vuuren, van R. Eneco Lid
Dhr. Wieringen, van D. NLIngenieurs Lid

Zo borgen we gezamenlijk de kwaliteit van SCL certificatie

Het belang van harmonisatie

De Safety Culture Ladder wijkt in veel opzichten af van standaard systeemaudits. Bij SCL audits wordt cultuur en gedrag ge-audit en dit vraagt van auditoren een hele andere benadering en andere manier van inventariseren dan bij audits voor bijvoorbeeld VCA of ISO45001. Het is belangrijk dat elk bedrijf op een zelfde wijze wordt ge-audit, waarbij bij SCL in plaats van checklijsten juist observaties en interviews centraal staan. Het certificatieschema biedt de “rode draad” zodat elk bedrijf op dezelfde punten wordt beoordeeld en er zo een eerlijk beeld kan worden gevormd. Het vermogen van auditoren om cultuur te kunnen beoordelen is daarom erg belangrijk voor een succesvolle audit.

Wat doet NEN aan harmonisatie?

Vanuit NEN wordt hier in geïnvesteerd door de auditoren bij elkaar te brengen en de wijze van auditen te harmoniseren. Zo vindt er 4 keer per jaar een harmonisatie overleg plaats waarin elke certificerende instelling vertegenwoordigd moet zijn. Afspraak is dat hetgeen besproken in een harmonisatie overleg door de vertegenwoordiger van de CI wordt teruggekoppeld aan de andere auditoren, werkzaam voor de CI. Zo is een aantal vraagstukken van vorige jaren middels het Harmonisatieoverleg reeds behandeld.

Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten of informatiesessies voor auditoren. Deze staan in het teken van kennisdeling en harmonisatie, waarbij in workshops diverse onderwerpen aan bod komen. Er is jaarlijks een flinke toename van auditoren, welke de toenemende belangstelling voor veiligheidsbewustzijn vanuit de markt weerspiegelt. Een positief signaal! Maar dit vraagt ook om continue aandacht voor harmonisatie zodat audits zoveel mogelijk uniform worden uitgevoerd en van hoge kwaliteit blijven.